okna s tradicí a výhledem...

plastová okna svitavy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují pravidla výroby, dodání a montáže výplní pro stavební otvory vč. příslušenství. Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo mezi společností OKNA SVITAVY CZ, s.r.o. jako zhotovitelem a objednatelem (dále jen „smlouva“).

 

I. ZAMĚŘENÍ, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, ZEDNICKÉ PRÁCE A LIKVIDACE ODPADU

 1. Zaměření je určení výrobních rozměrů, tedy výšky a šířky výplní pro stavební otvory (dále jen „okna a dveře“). Zaměření provede zhotovitel a potom odpovídá za správné určení výrobních rozměrů oken a dveří. V případě, že zaměření provede objednatel nebo objednatel dodá výrobní rozměry zhotoviteli, potom zhotovitel za správné určení výrobních rozměrů oken a dveří neodpovídá.
 2. Výška nově vyrobených a dodávaných balkonových, vstupních nebo jiných dveří je zaměřena podle úrovně stávající podlahy, není-li dohodnuto jinak.
 3. Objednatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:

-       výrobní rozměry oken a dveří uvedené v cenové nabídce, která je přílohou smlouvy, jsou závazné. Veškeré změny výrobních rozměrů mohou být učiněny výlučně písemnou formou a to před zadáním oken a dveří do výroby, jinak platí za závazné výrobní rozměry oken a dveří uvedené v cenové nabídce, která je přílohou smlouvy.

-       nově vyrobená a dodávaná okna a dveře mohou mít širší rámy nebo křídla než původní okna a dveře a může tak dojít k zmenšení prosklených ploch či průchodu oken a dveří. K obdobnému jevu může dojít i při montáži žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu či jiného příslušenství.

-       nově vyrobená a dodávaná okna a dveře se zaměřují do původní fasády, proto mohou mít okna a dveře vedle sebe či nad sebou jiné rozměry nebo mohou být namontovány v různých výškách, a to s ohledem na zabudování původních oken a dveří. Objednatel je oprávněn demontovat původní okna a dveře a připravit stavební otvory na své náklady sám. V takovém případě však musí objednatel demontovat původní okna a dveře a stavební otvory připravit s ohledem na výrobní rozměry oken a dveří uvedené v cenové nabídce, která je přílohou smlouvy nejpozději do příjezdu montážníků zhotovitele.

-       je povinen zachovat stav a velikost stavebních otvorů zjištěných při zaměření oken a dveří až do okamžiku montáže nově vyrobených a dodávaných oken a dveří.

 1. Demontáž zahrnuje odstranění (vybourání) původních dřevěných nebo plastových oken a dveří a jejich přemístění na místo určené objednatelem v rámci pracoviště, tedy v rámci rodinného domu, bytu či budovy. Demontáž nezahrnuje jiné než výše uvedené práce, zejména pak nezahrnuje demontáž rolet, žaluzií, sítí proti hmyzu či jiného příslušenství, přípravu a zpevňování stavebních otvorů, zednické zapravení atd. není-li dohodnuto jinak.
 2. Objednatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:

-       demontáží původních oken a dveří dojde k jejich zničení;

-       může dojít k poškození omítek, fasády, obkladů, parapetů atd.;

-       zhotovitel neodpovídá za pevnost a stav stavebních otvorů, omítek, obkladů atd. po demontáži původních oken a dveří;

-       pokud stavební otvory po demontáži původních oken a dveří vykazují takové nerovnosti ostění, kdy není možné nově vyrobená a dodávaná okna a dveře řádně namontovat nebo chybí horní překlad, nebude montáž nově vyrobených a dodávaných oken a dveří zahájena a objednatel je povinen na své náklady takové stavební otvory upravit, a to zejména tak, že odstraní nesrovnalosti ostění a zajistí zpevnění horní části stavebního otvoru překladem, není-li dohodnuto jinak.

 1. Montáž zahrnuje dopravu nově vyrobených a dodávaných oken a dveří vč. příslušenství do místa provádění díla, montáž nově vyrobených a dodávaných oken a dveří do stavebních otvorů vč. jejich ukotvení, aplikaci polyuretanové pěny (bez jejího ořezání), osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry SWS, je-li předmětem smlouvy, kontrolu funkčnosti oken a dveří (zda je možné okna a dveře otevřít a zavřít), příp. jejich seřízení.
 2. Objednatel je povinen zajistit přípravu pracoviště pro řádný průběh montáže oken a dveří v místě provádění díla. Objednatel je zejména povinen na své náklady po celý čas v místě provádění díla:

-       učinit taková opatření, aby při montáži oken a dveří nedošlo k poškození majetku objednatele či 3. osob;

-       zajistit vjezd a parkování montážních vozidel zhotovitele;

-       zajistit místo pro skladování nově vyrobených a dodávaných i původních oken a dveří vč. příslušenství a dalšího potřebného materiálu a nářadí;

-       zajistit WC;

-       zajistit přívod el. energie a vody;

-       v případě potřeby zajistit lešení, jeřáb nebo další zařízení, není-li dohodnuto jinak.

 1. Objednatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že:

-       zhotovitel neodpovídá za ponechání nebo nepoškození jakýchkoliv původních parapetů, napojení nových oken a dveří k nim a za správnou funkci takto namontovaných prvků.

-       zejména u kastlových oken a dveří může být vnější šířka oken a dveří menší než vnitřní šířka, proto po jejich demontáži vznikne z vnitřní strany velká mezera v rozsahu i 15 - 20 cm. Tuto mezeru je nutné nejlépe před montáží nově vyrobených a dodávaných oken a dveří (úprava je možná i po montáži) zednicky upravit. Zednickou úpravu mezery je povinen na své náklady zajistit objednatel není-li písemně dohodnuto jinak.

-       z důvodu připevnění žaluzií, sítí proti hmyzu, rolet příp. jiného příslušenství dojde při montáži k navrtání křídel a rámů oken a dveří.

-       v případě montáže vnitřní žaluzie na okenní křídlo, může dojít k omezení otevření křídla, a to v závislosti na charakteru provedení vnitřního ostění (svislé špalety).

-       je povinen ořezat ztvrdlou PU pěnu před zednickým zapravením a odstranit ochranné fólie z oken a dveří a jiného příslušenství nejpozději do 14 dnů od montáže není-li písemně dohodnuto jinak.

-       zajišťuje úklid vnitřních i vnějších prostor sám a na své náklady.

 1. Zednické zapravení zahrnuje zapravení špalet vnitřního ostění, vnitřního okenního (dveřního) nadpraží, instalaci a zapravení vnitřních parapetů (pokud jsou předmětem smlouvy) odpovídajícím materiálem, zapravení (zafilcování) plochy ostění na hranu původního ostění (způsob zapravení závisí na typu a charakteru stavebního otvoru např. zalištování, polystyren, omítkové směsi atd.).

10. Likvidace odpadu zahrnuje odvoz původních oken a dveří bez likvidace a odvozu suti, pokud není výslovně ve smlouvě nebo cenové nabídce, která je přílohou smlouvy sjednáno jinak.

11. Objednatel je povinen nejpozději ke dni zahájení montáže díla zajistit stavební připravenost v plném rozsahu a poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla veškerou potřebnou součinnost.

 

II. MÍSTO A TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

 1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa provádění díla.
 2. Pro zahájení výroby a běh lhůty pro provedení díla je rozhodující datum zaplacení sjednané zálohy v celé výši a předání objednatelem podepsaných dokumentů zhotoviteli (tj. Smlouvy o dílo, včetně Obchodních podmínek a Cenové nabídky). Po dobu prodlení objednatele s úhradou byť jen části zálohové faktury a předání výše uvedených objednatelem podepsaných dokumentů zhotoviteli není zhotovitel povinen činit žádné kroky k provedení díla, zhotovitel není v prodlení s provedením díla a objednateli nevzniká právo na smluvní pokutu či náhradu škody.
 3. V případě, že objednatel nesplní své povinnosti uvedené ve smlouvě nebo v těchto podmínkách řádně a včas (tedy nejpozději do příjezdu montážníků zhotovitele), posouvá se termín provedení díla o počet dnů prodlení objednatele se splněním své povinnosti, nejméně však do doby odsouhlasení nového termínu montáže díla oběma smluvními stranami, zhotovitel tak není po tuto dobu v prodlení s provedením díla a objednateli nevzniká právo na smluvní pokutu či náhradu škody.
 4. Zhotovitel montuje dílo či provádí jiné práce na díle v běžnou pracovní dobu, tedy pondělí až pátek od 8:00 hod. do 17:00 hod., není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě požadavku objednatele na montáž díla či jiné práce na díle mimo běžnou pracovní dobu, smluvní strany toto písemně sjednají ve smlouvě včetně zohlednění požadavku v ceně díla.
 5. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést montáž díla z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn ponechat jednotlivá okna a dveře včetně příslušenství v místě provádění díla, přičemž nebezpečí škody na věcech takto ponechaných v místě provádění díla nese objednatel. Nebude-li možné ponechat okna a dveře včetně příslušenství v místě provádění díla, budou tyto až do doby následné montáže odvezeny a uloženy u zhotovitele, přičemž objednateli bude za každý den skladování účtováno skladné ve výši =100,- Kč. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli skladné, jakmile jej zhotovitel objednateli vyúčtuje, a to ve lhůtě splatnosti uvedené ve vyúčtování.
 6. Veškeré změny předmětu smlouvy požadované objednatelem a schválené zhotovitelem posunují termín provedení díla uvedený ve smlouvě o dobu nezbytnou k jejich provedení bez postihu zhotovitele. Zhotovitel může také stanovit nový termín provedení díla podle rozsahu provedených změn.
 7. Pokud bude termín provedení díla ohrožen z důvodu vyšší moci (např. živelná pohroma, havárie, přerušení dodávek energie, stávka, úřední opatření atd.) nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo naplnění výroby, příp. naplnění montážních kapacit, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně nebo telefonicky oznámit objednateli a dohodnout si s ním nový termín provedení díla. Jestliže v takovém případě splní zhotovitel svou oznamovací povinnost, není v prodlení s provedením díla.

 

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pokud si objednatel sám vyboural nebo sám vybourá původní okna nebo dveře, zhotovitel mu nehradí žádné náklady s touto prací související ani se nesnižuje o takto vynaložené náklady objednatelem sjednaná cena díla.
 2. Cena díla zahrnuje také náklady na dopravu oken a dveří vč. příslušenství v okruhu do 30 km včetně od sídla zhotovitele či od příslušného prodejního nebo zakázkového střediska zhotovitele. Součástí ceny díla nejsou náklady na dopravu oken a dveří vč. příslušenství v okruhu nad 30 km od sídla zhotovitele či od příslušného prodejního nebo zakázkového střediska zhotovitele pokud není v cenové nabídce nebo smlouvě uvedeno jinak.
 3. Veškeré platby zhotoviteli musí být provedeny v Kč.
 4. Ke změně ceny díla může dojít v důsledku:

-       méněprací/víceprací;

-       navýšení % sazby DPH;

-       změny vstupních údajů (např. změna rozměrů oken a dveří, jejich členění či doplňků) ke zvýšení (snížení) rozsahu díla po provedeném zaměření. V závislosti na změnách upraví zhotovitel cenu díla a objednatel je povinen takto zvýšenou (sníženou) cenu uhradit.

 1. Případné objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného díla ocení zhotovitel cenami z cenové nabídky. Při nemožnosti tak učinit, musí zhotovitel použít ceny ze sborníku cen stavebních prací vydaných společností RTS, a.s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány a ponížit je o 20%.
 2. Cena montáže je sjednána pro  jednorázovou realizaci. V případě přerušení montáže z důvodů na straně objednatele nebo požadavku objednatele na změnu oproti dohodnutému postupu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náklady vzniklé s opakovaným výjezdem montážní nebo zednické skupiny. Takovými náklady jsou cestovné (účtováno ve výši 5 Kč/km), ztráta času cestou (účtováno ve výši 100 Kč/1 pracovníka/každou započatou ½ hodinu). V tomto případě se také posunuje termín provedení díla bez jakéhokoliv postihu zhotovitele.
 3. Smluvní strany se dohodly, že zálohová i konečná faktura bude objednateli zaslána poštou na adresu uvedenou v hlavičce smlouvy, v případě uvedení e-mailové adresy objednatele v hlavičce smlouvy budou faktury zaslány na tuto e-mailovou adresu. Objednatel je povinen zajistit přebírání pošty na uvedené poštovní i e-mailové adrese.
 4. V případě, že objednatel prozatím nechce provést montáž díla a okna a dveře vč. příslušenství budou objednateli na jeho přání dodány na místo provádění díla, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli doplatek do celkové ceny díla formou další zálohy. V tomto případě, je zhotovitel oprávněn vystavit další zálohovou fakturu se splatností 7 dní ode dne vystavení zálohové faktury.

 

IV. Vlastnické právo, nebezpečí škody

 1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
 2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla, nebo jestliže tak neučiní objednatel včas, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele v době, kdy mu zhotovitel umožní nakládat s dílem a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené dílo nepřevezme.

 

V. PRÁVO Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A ZE ZÁRUKY ZA JAKOST DÍLA - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Jestliže jsou okna a dveře vyrobeny na základě konstrukčních údajů objednatele, neposkytuje zhotovitel záruku za jakost takto vyrobených oken a dveří.
 2. Vadou díla není:

-       odlišný odstín okenního a dveřního příslušenství nebo plastové výplně od odstínu plastového profilu a odlišný odstín omítkového materiálu při zednickém zapravení;

-       odpadávání původního zvětralého zdiva po demontáži nebo montáži oken a dveří;

-       rozdílná zrnitost nebo struktura materiálu použitého při zednickém zapravení a materiálu původní omítky;

-       výskyt spektrálních barev u izolačního dvojskla nebo trojskla;

-       kondenzace vlhkosti na vnitřních nebo vnějších plochách skel (rosení - jedná se o běžný fyzikální jev ovlivněný relativní vlhkostí vzduchu v místnosti, teplotou v místnosti a venkovní teplotou);

-       drobné odchylky u meziskelních příček (viditelnost řezu) a rezonance příček;

-       nutnost seřízení a nastavení oken a dveří příp. příslušenství. Objednatel je oprávněn po předání díla uplatnit u zhotovitele požadavek na seřízení oken a dveří. Do 6 měsíců od předání díla provede zhotovitel 1x seřízení bezplatně. Takové seřízení provede zhotovitel pouze na výzvu objednatele.

 1. Z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost díla je vyloučeno poškození:

-       mechanické nebo poškození způsobené neodborným seřízením nebo nesprávnou či chybějící údržbou či jiným zásahem způsobené objednatelem nebo 3. osobami ať již úmyslně nebo z nedbalosti, nevhodným užíváním oken a dveří vč. příslušenství, nevhodnou manipulací, nebo nedodržením pokynů na údržbu oken a dveří;

-       způsobené elektrickým přepětím, neodborným zapojením elektrických komponentů;

-       způsobené např. vadou projektu nebo materiálů použitých při stavbě budovy příp. v závislosti na specifických místních podmínkách (např. zvýšená vlhkost, prašnost, emise a podobně);

-       v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice, kroupy, pád stromu, spady popílků, kyselých dešťů, kosmického odpadu atd.).

 1. Z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost díla je vyloučeno běžné opotřebení oken a dveří vč. příslušenství.
 2. Práva a povinnosti ze záruky za jakost díla nepřecházejí na právního nástupce objednatele.

 

VI. Právo z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost díla - REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Právo z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost díla nelze přiznat, jestliže objednatel neoznámí:

-       zjevné vady (zejména v množství, poškrabaný profil, poškrábané sklo atd.) nejpozději při předání díla;

-       samovolně prasklé sklo nejpozději do 7 dnů ode dne předání díla;

-       poškození podlah, interiéru, exteriéru nejpozději při předání díla.

 1. Oznámit vadu, tedy uplatnit reklamaci lze v sídle zhotovitele na adrese T. G. Masaryka 55/18, Svitavy, 568 02. Z podané reklamace by mělo být zřejmé, jaké zakázky a jaké konkrétní části zakázky se reklamace týká (plastový prvek, hliníkový prvek, skleněná výplň, příslušenství, stavební a montážní práce atd.), přičemž se doporučuje písemná forma podání reklamace. Každá reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možno jednoznačně určit charakter reklamované vady a na jakém prvku byla zjištěna.
 2. Zhotovitel odstraní řádně reklamovanou a uznanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady, bude-li to technicky možné nebo nebude-li s objednatelem dohodnuta doba delší. Delší doba je nezbytná např. pro odstranění reklamovaných vad plastových nebo hliníkových rámů a křídel oken a dveří, kování nebo izolačních dvojskel a trojskel a rovněž pro kompletní výměnu celého reklamovaného okna nebo dveří.
 3. O každé reklamaci sepíše zhotovitel reklamační protokol. Sepsání reklamačního protokolu není třeba, jestliže lze reklamovanou vadu odstranit odpovídajícím způsobem ihned a objednatel sepsání reklamačního protokolu výslovně odmítne.

 

VII. ZÁSADY SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY OKEN A DVEŘÍ

 1. Objednatel nesmí používat okna a dveře k uzavření nevyzrálých staveb při používání vnitřních mokrých procesů (hrubých omítek, betonových podlah, atd.), kde dochází k hromadění zbytkové vlhkosti a tvorbě kondenzátu. Objednatel je povinen intenzivně větrat a vytápět budovu nad běžný standard, aby se zajistilo vyschnutí a odvětrání zbytkové vlhkosti. U starších objektů s nedokonalou hydroizolací základů a podlah je vhodné zajistit větrání dalším nezávislým systémem.
 2. Objednatel je povinen:

-       zamezit znečištění kování a ucpání odtokových drážek v dolní části rámu – zejména při dokončovacích pracích na fasádách a ostění;

-       kování minimálně 2x ročně kompletně promazat (viz. přiložený návod k zakázce);

-       neotvírat štulpové dveře v uzamčeném stavu uvolněním štulpového zavírače;

-       při zamykání nebo odemykání dveří nestlačovat zároveň kliku a otáčet klíčem;

-       nenechávat otevřené křídlo okna nebo dveří v zamčeném stavu;

-       rámy a křídla oken a dveří ošetřovat běžnými čisticími prostředky pro domácnost. V žádném případě nesmí být použity abrazivní čistící písky a emulze, dále nesmí být použita čistidla na bázi organických rozpouštědel nebo s obsahem kyselin.

 

VIII. PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

1. Povinností objednatele je ohlásit řádně a včas výměnu oken a dveří na příslušném stavebním úřadě v místě provádění díla, pokud mu tato povinnost v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavebním zákonem vznikla tak, aby mohla montáž díla proběhnout ve sjednaném termínu provedení díla.

 1. Objednatel je povinen veškeré změny v předmětu smlouvy, smlouvě příp. dalších dokumentech oznámit zhotoviteli písemně. Změny požadované objednatelem telefonicky musí být zaslány také písemně (e-mailem, doporučeným dopisem). Změna je platná a účinná až po jejím písemném schválení zhotovitelem.
 2. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.
 3. Objednatel prohlašuje, že je:

-      bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

-      svéprávný a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

-      objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k zaplacení celé ceny díla a že dílo bude uhrazeno řádně a včas.

 1. 5.    Zhotovitel upozorňuje objednatele, že by smlouvu neuzavřel a dílo nerealizoval, kdyby shora uvedená prohlášení nebyla pravdivá. Objednatel odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost shora uvedených prohlášení.

 

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
 2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

-       nezaplacení jakékoliv části zálohy na cenu díla ani do 10 dnů po její splatnosti;

-       neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem k provedení díla ani ve zhotovitelem dodatečně poskytnuté lhůtě 10 dnů;

-       nesplnění jakékoliv povinnosti objednatelem uvedené ve smlouvě nebo v podmínkách ani ve zhotovitelem dodatečně poskytnuté lhůtě 10 dnů;

-       nedodržení nebo následné porušení prohlášení objednatele uvedených v čl. VIII. odst. 4. podmínek;

-       bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že objednatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

-       bylo-li zahájeno insolvenční řízení proti objednateli na základě jím podaného dlužnického návrhu;

-       bylo-li zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli na základě jím podaného dlužnického návrhu.

 1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit při podstatném zvýšení ceny díla, ke které došlo po uzavření smlouvy z důvodu záměny materiálů nebo změny rozměrů oken a dveří, jejich členění či doplňků. Za podstatné zvýšení ceny díla se považuje zvýšení ceny díla o více než 10% ceny díla bez DPH.
 2. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit dosud poskytnutá plnění. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel z důvodů na straně objednatele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na provedení díla vynaložené zhotovitelem do okamžiku odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je oprávněn tyto náklady na provedení díla započíst na objednatelem poskytnuté finanční prostředky.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory zhotovitele

 1. Je-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory zhotovitele, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření. Lhůta zůstane zachována, pokud objednatel v uvedené lhůtě odeslal sdělení o uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy zhotoviteli. Objednatel je povinen odstoupení od smlouvy učinit písemně a zaslat jej na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
 2. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit dosud poskytnutá plnění do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž každá smluvní strana si nese náklady na vrácení již poskytnutého plnění. Požádal-li objednatel zhotovitele, aby zahájil provádění díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle věty první tohoto odstavce podmínek, je objednatel současně s vrácením poskytnutého plnění povinen uhradit zhotoviteli náklady na provádění díla vynaložené zhotovitelem do okamžiku odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je oprávněn tyto náklady na provádění díla započíst na objednatelem poskytnuté finanční prostředky.
 3. Pokud zhotovitel dílo dokončil ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, není objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit místně a věcně příslušné obecné soudy.
 2. Objednatel má právo na mimosoudní řešení sporů ze smlouvy u České obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15, internetová adresa http://www.coi.cz/, a to na základě návrhu objednatele podaného do jednoho roku od prvního uplatnění sporného práva vůči zhotoviteli. Mimosoudní řešení sporů není zpoplatněno.
 3. Se svými stížnostmi je objednatel oprávněn se obracet na orgány státního dozoru a dohledu, zejména pak na příslušný Živnostenský úřad, který vykonává v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

ISO9001 ISO14001 EN16001 OHSAS16001